Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Dłużny kat. B - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 +0,29% +1,52% +0,42% +0,67% +1,21% +0,23% -0,55% +3,84%
2016 +0,84% +1,04% +0,54% -0,49% +0,28% +0,71% +0,22% +0,91% -0,47% -0,72% -2,38% +0,41% +0,84%
2017 -0,09% +0,37% +1,43% +0,41% +1,08% +0,16% +0,28% +0,15% -0,22% +0,43% +0,64% +0,48% +5,23%
2018 +0,12% +0,71% +0,66% +0,42% -0,41% +0,50% +0,42% -0,09% +0,10% +0,45% +0,46% +0,80% +4,20%
2019 +0,10% -0,23% -0,10% -0,25% +0,83% +0,45% +0,59% +1,09% -0,18% +0,29% -0,07% -0,02% +2,53%
2020 +0,03% +0,84% -0,60% +0,96% +1,96% -0,10% +0,39% -0,38% +0,30% +0,95% +0,37% +0,15% +4,94%
2021 +0,20% -1,99% +0,06% -0,33% -1,01% -0,06% -0,17% -0,19% -1,18% -3,73% -3,86% -1,69% -13,19%
2022 +0,03% -1,35% -3,52% -4,39% +0,36% -1,52% +4,80% -1,58% -2,31% -1,20% +3,31% +0,63% -6,89%
2023 +3,00% -2,04% +1,67% +1,27% +0,25% +1,11% +2,07% +0,08% -0,67% +1,51% +1,51% +1,25% +11,48%
2024 +0,87% +0,23% +0,12% -0,54% +0,43% +1,10%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,49%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,11%
Miesięczna zmienność +1,30%
VAR99 -3,13%
Maksymalna miesięczna strata -4,39%
Maksymalny miesięczny zysk +4,80%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -22,41%
Procent mies. ze stratą +35,19%
Wskaźnik Sharpe'a +0,29
Wskaźnik CALMAR +0,06
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +12,55%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -2,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,32%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,06%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,47%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron