Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Obligacji kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 142,79
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 141,70/142,15
Stopa zwrotu od początku działalności +41,86%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +11,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,36%
Wartość aktywów 348 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycji oraz wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Od 50% do 100% wartości aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, szczególnie z rynku obligacji skarbowych, głównie polskich. Dodatkowo do 25% mogą stanowić papiery przedsiębiorstw. Ponadto instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 100% wartości aktywów. Podstawowym kryterium doboru składników subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta, struktury stóp procentowych i ryzyka płynności.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,09%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron