Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 119,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 118,57/118,86
Stopa zwrotu od początku działalności +18,81%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +11,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +14,77%
Wartość aktywów 45 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji 2-3 lata

Profil Inwestora

Alternatywa dla depozytów bankowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych ("Subfundusz") lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, które mogą stanowić od 66% do 100% aktywów Subfunduszu. Do 34% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić obligacje jednostek samorządu terytorialnego. Fundusz na rachunek Subfunduszu nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu. Subfundusz może także nabywać jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz depozyty w bankach krajowych, listy zastawne a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia. Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta (lub, odpowiednio, banku przyjmującego depozyt), struktury stóp procentowych i ryzyka płynności. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO ("Prospekt").
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2017.12.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,90%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,99%
Opłata za wynik
0.58% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron