Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Konserwatywny kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 118,34
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 118,11/118,21
Stopa zwrotu od początku działalności +18,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,80%
Wartość aktywów 279 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy poszukują ochrony i pomnażania kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności oraz firm i instytucji, dla których Subfundusz jest dobrym sposobem na inwestowanie nadwyżek finansowych ze względu na wysoką płynność i atrakcyjną stopę zwrotu. Rekomendowany okres inwestycji to co najmniej 6 miesięcy.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe. Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu będą stanowić Instrumenty Rynku Pieniężnego spełniające kryteria wskazane w statucie funduszu IPOPEMA SFIO, z czego nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu mogą stanowić Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe inne niż te spełniające kryteria wskazane w statucie, a od 0% do 50% aktywów Subfunduszu depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz może nabywać także inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO ("Prospekt"). Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,34%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron