Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 168,76
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 157,04/167,09
Stopa zwrotu od początku działalności +60,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,44%
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących bardzo wysokie ryzyko inwestycji oraz znaczne wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związana z rynkiem metali szlachetnych.

Subfundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:

  1. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać ekspozycję przez Subfundusz na kurs złota, w tym na wartość kruszcu złota - od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;
  2. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowaniq, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągnąć ekspozycję przez Subfundusz na kurs metali szlachetnych innych niż złoto, w tym na wartość kruszcu tych metali - do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu,
  3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowaniq, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na Instrumenty udziałowe spółek prowadzących dziatalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi oraz Instrumenty udziałowe tych spółek - do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
  4. Fundusz może lokować powyżej 20% aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa jednego z następujących funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą:
  • Invesco Physical Gold ETC emitowane przez Invesco Physical Markets plc
  • iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.

Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymdalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria mieszane pozostałe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2022.12.30
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,52%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron