Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Short Equity kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 57,15
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 51,98/55,73
Stopa zwrotu od początku działalności -48,01%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -22,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -42,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -33,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -50,24%
Wartość aktywów 13 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.10
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających możliwości osiągania zysków w okresach spadku wartości indeksu WIG20, akceptujących znaczne wahania cen oraz wysokie ryzyko inwestycji, w tym w szczególności ryzyko wynikające z możliwości spadku wartości inwestycji w okresach wzrostów wartości indeksu WIG20.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w okresach spadków wartości akcji największych spółek notowanych na GPW, wchodzących w skład indeksu WIG20. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez zajmowanie pozycji krótkich w Instrumentach Pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20, poprzez sprzedaż kontraktów terminowych lub nabywanie opcji sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego, a także poprzez inwestycje w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Subfundusz obowiązują zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji indeksowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,56%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron