Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Short Equity kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 70,18
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 68,14/75,24
Stopa zwrotu od początku działalności -31,01%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -38,93%
Wartość aktywów 32 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających możliwości osiągania zysków w okresach spadku wartości indeksu WIG20, akceptujących znaczne wahania cen oraz wysokie ryzyko inwestycji, w tym w szczególności ryzyko wynikające z możliwości spadku wartości inwestycji w okresach wzrostów wartości indeksu WIG20.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w okresach spadków wartości akcji największych spółek notowanych na GPW, wchodzących w skład indeksu WIG20. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez zajmowanie pozycji krótkich w Instrumentach Pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20, poprzez sprzedaż kontraktów terminowych lub nabywanie opcji sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego, a także poprzez inwestycje w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Subfundusz obowiązują zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji indeksowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,10%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,04%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron