Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Short Equity kat. B - wiadomości fundusz parasolowy

123

Fundusze typu short

Fundusze typu “short equity”, czyli zyskujące podczas dekoniunktury na rynku akcji, nie są zbyt popularne wśród polskich inwestorów. Tymczasem w wielu przypadkach mogłyby one stanowić niewielki element portfela inwestycyjnego. Zajmowanie krótkiej pozycji w akcjach (ang. short position) oznacza sprzedaż pożyczonych wcześniej akcji. Inwestor (fundusz inwestycyjny) pożycza z rynku pakiet akcji i sprzedaje je np. po cenie 100 zł/sztukę. Oczekuje, że gdy cena spadnie, będzie je mógł odkupić taniej na rynku, np. po 80 lub 70 złotych i wówczas zwróci akcje pożyczkodawcy. Jego zyskiem jest różnica między ceną, po której pożyczone akcje sprzedał a ceną odkupu ich na rynku. Ryzykiem inwestora jest wzrost cen akcji, czyli sytuacja, której oczekuje większość. Wówczas grający na krótko będzie zmuszony, odkupić akcje po cenie wyższej, dopłacając tym samym do inwestycji, czyli tracąc kapitał.

Istnieją fundusze specjalizujące się wyłącznie w krótkiej sprzedaży. Robią to albo aktywnie, próbując przewidywać zmiany koniunktury i odpowiednio dopasowując swój portfel lub pasywnie naśladując indeks z tym, że w “odwrotną stronę”. Wielu menadżerów oraz inwestorów inwestuje w fundusze typu “short”, gdy spodziewa się załamania cen na rynku akcji, ale nie chce sprzedawać innych (czyli najczęściej) zwykłych funduszy. Dokonują wówczas czegoś w rodzaju zabezpieczania swoich inwestycji. Można oczywiście podejść do inwestycji bardziej agresywnie, czyli zmniejszyć udział w portfelu klasycznych funduszy, a zwiększyć udział funduszy “short”. Wówczas nawet podczas spadków cen akcji na giełdzie, mamy szansę na zyski.

W ofercie bossafund dostępne są trzy rodzaje funduszy tego typu:

Wszystkie trzy próbują osiągnąć zyski w trakcie spadków w segmencie największych spółek na GPW, co oznacza, że punkt odniesienia stanowi dla nich indeks WIG20.

Fundusze Ipopemy są funduszami specjalistycznymi otwartymi z minimalną wpłatą stanowiącą równowartość 40 000 euro. Fundusz Altusa jest funduszem otwartym, z minimalną wpłatą 1000 złotych, a każdą kolejną 100 złotych. Tak jak można oczekiwać, w trakcie ostatniej dekoniunktury na warszawskiej giełdzie fundusze te zanotowały wzrosty, dzięki czemu od początku roku inwestycja w nie mogła przynieść niewielkie zyski. Altus Short zyskał 2,32%, Ipopema Short kat. A 4,07%, zaś Ipopema Short kat. B 3,65%.

Porównanie przebiegu ich jednostek z indeksem WIG20 pokazuje, że zachowują się niemal dokładnie odwrotnie niż indeks. Wskaźnik beta dla tych funduszy wynosi od -0,74 do -0,98.

Ze względu na swoją specyfikę ten rodzaj funduszy rzadko powinien stanowić jedyny składnik portfela. Jest to raczej inwestycja uzupełniająca i przeznaczona dla nieco bardziej zaawansowanych inwestorów, z wyższą skłonnością do ryzyka.

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron