Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Plus - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.07.2018 r.
Zarządzający

Artur Ratyński – zarządzający funduszami
Absolwent Politechniki Białostockiej. Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dealerów Rynku Pieniężnego i Kapitałowego organizowanego przez członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych.
Od 1996 r. pracował jako dealer rynku akcji w Krajowym Domu Maklerskim „Passa” S.A. (przekształcony w DI BWE S.A.). Od listopada 1996 r. zatrudniony w TUnŻ WARTA „VITA” S.A. na stanowisku Zastępcy Kierownika Zespołu Inwestycji Kapitałowych. Od 1999 r. do połowy 2002 r. pełnił funkcje Wicedyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych TUnŻ WARTA „VITA” S.A. Od lipca 2002 r. w WARTA Asset Management pełnił funkcję zarządzającego funduszami, a od kwietnia 2005 r. na tym samym stanowisku w KBC TFI S.A.
Uczestnik wielu szkoleń dotyczących zarządzania i finansów, m.in. szkolenia organizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,72%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +0,95%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron