Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Plus - wiadomości fundusz parasolowy

KBC TFI częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

28 lutego 2018 r. KBC TFI stało się częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. W związku z tym uległa zmianie nazwa Towarzystwa, która obecnie brzmi: GAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A (w skrócie GAMMA TFI S.A.)

Zmianie uległy również nazwy wszystkich funduszy i subfunduszy inwestycyjnych, w których nazwa „KBC" została zastąpiona słowem „GAMMA". W kwietniu br. dla subfunduszy wchodzących w skład GAMMA PARASOL BIZNES SFIO, GAMMA Portfel VIP SFIO, a także dla mFundusz Lokacyjny Plus SFIO zostaną opublikowane nowe numery rachunków bankowych do wpłat bezpośrednich.

Docelowo, jeszcze w 2018 r. GAMMA TFI zostanie połączone z PKO TFI, a w grupie PKO Banku Polskiego pozostanie jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W ofercie, obok produktów PKO TFI, pozostaną natomiast fundusze GAMMA pod marką GAMMA Fundusze.

Poniżej nowe nazwy funduszy z oferty Bossafund:

POPRZEDNIA NAZWA NOWA NAZWA
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
KBC Akcyjny GAMMA Akcyjny
KBC Aktywny GAMMA Aktywny
KBC Globalny Akcyjny GAMMA Globalny Akcyjny
KBC Obligacji Korporacyjnych GAMMA Obligacji Korporacyjnych
KBC Globalny Obligacyjny GAMMA Globalny Obligacyjny
KBC Papierów Dłużnych GAMMA Papierów Dłużnych
KBC Pieniężny GAMMA Pieniężny
KBC Stabilny GAMMA Stabilny
KBC Gamma GAMMA
KBC Delta DELTA
KBC Sigma Obligacji Plus SIGMA Obligacji Plus
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron