Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Plus - wiadomości fundusz parasolowy

Poznaj KBC TFI – najlepsze Towarzystwo wg rankingu „Rzeczpospolitej” (z dn. 22.10.2015 r.)

Pochodzenie
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych należy do belgijskiej Grupy finansowo-ubezpieczeniowej KBC, która posiada ponad 66 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami. Obecnie zarządza  aktywami o wartości ponad 200 miliardów euro! Stuprocentowym akcjonariuszem KBC TFI jest KBC Asset Management NV w Belgii.
KBC TFI w Polsce powstało w wyniku połączeniu czterech spółek: WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI Kredyt Banku S.A. i Kredyt Bank Zarządzanie Aktywami S.A. Niektóre  fundusze zarządzane przez Towarzystwo mogą pochwalić się prawie 15 letnią historią!

Wyniki
KBC TFI to laureat wielu nagród i wyróżnień. Główną tego zasługą są stabilne i bardzo dobre wyniki funduszy zarządzanych przez to Towarzystwo. Pod koniec października br. zostało uznane przez Gazetę „Rzeczpospolitą" za najlepsze TFI zdobywając pierwsze miejsce w Rankingu pod względem wysokich stóp zwrotu w różnych grupach funduszy, zarówno w krótszych, jak i dłuższych okresach, zyskując łącznie 76 pkt. - zdecydowanie najwięcej ze wszystkich TFI działających na polskim rynku.

Oferta
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się TFI w Polsce. Posiada jedną z najszerszych ofert produktowych na rynku, którą nieustannie doskonali. Znajdują się w niej produkty inwestycyjne dla Klientów indywidualnych oraz dla Klientów instytucjonalnych. Produkty tworzą pełną gamę rozwiązań inwestycyjnych o zróżnicowanym potencjale zysku i różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Na co obecnie warto zwrócić uwagę?

KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

  • Jest to subfundusz funduszu parasolowego KBC Parasol FIO.
  • Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych inwestujących w akcje średnich i małych spółek. Lokuje on do 100% aktywów w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji (akcje, jednostki funduszy akcyjnych, kontrakty futures), przy czym ich udział nie jest niższy niż 70 proc. aktywów netto subfunduszu.
  • Dodatkowo udział akcji małych i średnich spółek nie jest niższy niż 60 proc. aktywów netto subfunduszu. Ponieważ fundusze akcyjne charakteryzują się wysokim ryzykiem rynkowym (w stosunku do funduszy o mniejszym zaangażowaniu w akcje), oczekiwana stopa zwrotu funduszu w długim i bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym jest ponadprzeciętna.
  • Alokacja w instrumenty akcyjne zależy od oczekiwań zarządzającego odnośnie koniunktury na rynku - kiedy oczekiwane są wzrosty zarządzający zwiększa udział akcji w portfelu, kiedy oczekiwane są spadki - udział akcji jest zmniejszany.
  • Zarządzający to Piotr Lubczyński. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny. Ukończone studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Zarządzania i Finansów. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 153, licencję maklera papierów wartościowych oraz dyplom CFA. Pracował w DM PBG SA, w CDM Pekao SA, Pioneer Pekao Investment Management SA. oraz Banku BPS SA. W okresie od maja 2005 do grudnia 2007 pracował na stanowisku analityka rynku akcji w OFE Ergo Hestia oraz po zmianach właścicielskich w OFE Aegon. Od stycznia 2008 do kwietnia 2010 zatrudniony w DWS Polska TFI początkowo na stanowisku analityka rynku akcji i risk managera, a od września 2008 r. na stanowisku zarządzającego funduszami akcyjnymi – głównie funduszu małych spółek oraz funduszy sektorowych. W KBC TFI SA od maja 2010 r.

Historyczne notowania Subfunduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek:

KBC Akcj małych i Średnich Spółek - wykres

Źródło: KBC TFI S.A.

Dlaczego małe i średnie spółki?

Większość dynamicznie rosnących nowych spółek na giełdzie to właśnie małe i średnie firmy, które aktywnie wykorzystują giełdę jako miejsce pozyskiwania kapitału na rozwój. Perspektywy rozwoju segmentu spółek „miś" w Polsce są naszym zdaniem bardzo dobre, ponieważ:

  • inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, w energetyce i realizacja kontraktów dofinansowanych ze środków UE z perspektywy budżetowej na lata 2014-20 - sprzyjać będzie poprawie wyników finansowych przez MiŚS.
  • MiŚS obecnie są nisko wyceniane, wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) dla indeksu SWIG80 wynosi 1,2 i znajduje się poniżej średnich poziomów.
  • MiŚS w mniejszym stopniu narażone są również na ryzyko polityczne, tj. niekorzystne zmiany podatkowe, czy też realizację przez spółki  polityki rządu nie zawsze korzystnej dla akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

autor: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron