Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Papierów Dłużnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 252,69
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 251,32/252,75
Stopa zwrotu od początku działalności +152,07%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,77%
Wartość aktywów 107 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz polecany osobom ceniącym bezpieczeństwo, które nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą ochronić realną wartość oszczędności. Rekomendowany do krótkiego okresu oszczędzania.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% wartości swoich aktywów w skarbowe oraz korporacyjne dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Subfundusz lokuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Subfundusz nie lokuje swoich aktywów w akcje.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2001.12.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 0008.05.08
Poczatkowa wartość jednostki 100,27 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,69%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
KBC Akcyjny
KBC Aktywny
KBC Globalny Akcyjny
KBC Obligacji Korporacyjnych
KBC Papierów Dłużnych
KBC Pieniężny
KBC Stabilny
KBC Zmiennej Alokacji


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron