Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GAMMA fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 259,55
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 258,17/258,47
Stopa zwrotu od początku działalności +157,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,03%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.03
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 rok

Profil Inwestora

defensywny

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, przy czym udział ww. w aktywach, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo nie będzie niższy niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz lokuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowić będą dłużne papiery wartościowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie będzie niższa niż 20% i wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie lokuje swoich aktywów w akcje oraz waluty.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2001.03.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.06.21
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,99%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron