Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GAMMA - wiadomości fundusz parasolowy

Połączenie subfunduszy GAMMA

Z dniem 14 września 2018 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dokona połączenia kilku subfunduszy z linii GAMMA.

Jak wynika z komunikatu Towarzystwa, zmiany obejmą sześć rozwiązań z GAMMA PARASOL FIO i dwa z GAMMA PARASOL BIZNES SFIO.

W ramach pierwszego z parasoli:

W ramach GAMMA PARASOL BIZNES subfundusz GAMMA przejmie subfundusz DELTA.


Podstawę połączenia stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 27.07. 2018 r.


W dniu 14 września  2018 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 13.09.2018 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 13.09.2018 r. Przydział jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez opłat manipulacyjnych.
 

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron