Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 83,21
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 80,31/84,13
Stopa zwrotu od początku działalności -17,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,65%
Wartość aktywów 35 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.08
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie zaakceptować bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i planują oszczędzać w długim horyzoncie czasowym. Subfundusz powstał z myślą o inwestorach akceptujących możliwość znacznego okresowego spadku wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez aktywne lokowanie aktywów w akcje. Subfundusz może także w ograniczonym zakresie lokować aktywa w inne papiery wartościowe określone w ustawie, dłużne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i inne podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz inne instrumenty finansowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów Subfunduszu w akcje, przy czym udział akcji nie będzie niższy niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Przy doborze akcji Subfundusz będzie się kierował zasadą ograniczania ryzyka inwestycyjnego (dywersyfikacji), a także dążeniem do lokowania aktywów Subfunduszu głównie w akcje małych i średnich spółek, tj. spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, charakteryzujących się dobrą sytuacją fundamentalną lub silnym niedowartościowaniem, przy czym udział małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 60% wartości aktywów netto Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.09.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,92 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,17%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
KBC Akcyjny
KBC Aktywny
KBC Globalny Akcyjny
KBC Obligacji Korporacyjnych
KBC Papierów Dłużnych
KBC Pieniężny
KBC Stabilny
KBC Zmiennej Alokacji


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron