Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.07.2018 r.
Zarządzający

Piotr Lubczyński – zarządzający portfelem
Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny. Ukończone studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Zarządzania i Finansów. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 153, licencję maklera papierów wartościowych oraz dyplom CFA. W latach 1995-1998 pracował w DM PBG SA na stanowisku maklera, a następnie w związku z przejęciem banku PBG SA przez Pekao SA związany z grupą Pekao SA. Od 1999r. zarządzający portfelami papierów dłużnych w CDM Pekao SA, natomiast w latach 2001-2002 zarządzający funduszami dłużnymi i pieniężnymi w Pioneer Pekao Investment Management SA. Od lipca 2003 w Banku BPS SA pracował na stanowisku specjalisty do spraw ryzyka. W okresie od maja 2005 do grudnia 2007 pracował na stanowisku analityka rynku akcji w OFE Ergo Hestia oraz po zmianach właścicielskich w OFE Aegon. Od stycznia 2008 do kwietnia 2010 zatrudniony w DWS Polska TFI początkowo na stanowisku analityka rynku akcji i risk managera, a od września 2008r. na stanowisku zarządzającego funduszami akcyjnymi – głównie funduszu małych spółek oraz funduszy sektorowych. W KBC TFI SA od maja 2010r.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,96%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +17,97%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron