Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Obligacji Korporacyjnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 143,79
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 142,01/143,52
Stopa zwrotu od początku działalności +43,49%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,83%
Wartość aktywów 97 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz powstał z myślą o osobach, które:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w polskie dłużne instrumenty korporacyjne,
  • doceniają doświadczenie i profesjonalizm zarządzania,
  • akceptują ryzyko kredytowe.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje korporacyjne i komunalne o terminie zapadalności powyżej jednego roku, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, przy czym udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w Aktywach Netto Subfunduszu nie będzie niższy niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.05.11
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.09.01
Poczatkowa wartość jednostki 100,02 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,61%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

* Dawniej KBC Globalny Stabilny

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
KBC Akcyjny
KBC Aktywny
KBC Globalny Akcyjny
KBC Obligacji Korporacyjnych
KBC Papierów Dłużnych
KBC Pieniężny
KBC Stabilny
KBC Zmiennej Alokacji


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron