Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ESALIENS Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 124,25
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 122,50/125,50
Stopa zwrotu od początku działalności +25,65%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -32,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +20,84%
Wartość aktywów 11 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu wyższej niż 8% w okresach 3-letnich przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego,
  • poszukuje subfunduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
  • unika strategii market-timingowej.

Jest to inwestor zainteresowany inwestowaniem w spółki o kapitalizacji poniżej 2 mld euro, które powinny przynosić stopy zwrotu większe niż duże spółki, poszukujący szerokiej dywersyfikacji portfela, minimalizującej ryzyko pojedynczej firmy.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, przy czym większość aktywów powinna być zainwestowana w akcje małych i średnich spółek. Przedmiotem inwestycji są akcje spółek wyselekcjonowanych w oparciu o analizę fundamentalną.

Zespół zarządzający dobiera spółki:

  • o kapitalizacji poniżej 2 mld euro,
  • niskiej relatywnej wycenie,
  • solidnej kondycji finansowej,
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przy konstruowaniu portfela i wyborze spółek analiza makroekonomiczna poszczególnych krajów odgrywa drugorzędną rolę. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2019.01.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2019.01.19
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,92%
Opłata za wynik
1,14% wartości inwestycji rocznie. Opłata wynosi 20% powyżej wyniku benchmarku.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron