Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 100,23
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 94,50/99,71
Stopa zwrotu od początku działalności -5,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -11,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -22,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -18,22%
Wartość aktywów 8 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • dąży do osiągnięcia w okresach 3-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiąganej przez subfundusz FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
 • oczekuje długoterminowego wzrostu wartości inwestycji i jest gotowy zaakceptować wahania (czasem znaczne) wartości inwestycji w krótkim okresie,
 • poszukuje funduszu, który inwestuje w akcje spółek z obszaru państw zaliczanych do rynków wschodzących lub które czerpią przeważającą część swoich przychodów z tych krajów,
 • poszukuje rozwiązań inwestycyjnych, które promują aspekty środowiskowe i społeczne lub uwzględniają czynniki ESG w zarządzaniu;
 • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń).

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na zysk w dłuższym terminie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE).

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

 • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

W ramach subfunduszu bazowego zespół zarządzający stosuje autorski proces selekcji spółek w oparciu o kryteria doboru w zgodzie z czynnikami ESG.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji globalnych rynków wschodzących
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2022.04.01
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,25%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,26%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron