Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ESALIENS Konserwatywny Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 115,19
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 114,40/114,80
Stopa zwrotu od początku działalności +14,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 9 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 6 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • akceptuje jedynie niskie ryzyko,
  • chce zachować realną wartość inwestycji,
  • zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji
  • oraz oczekuje stóp zwrotu wyższych od uzyskiwanych na lokacie bankowej przy większej płynności, jednak z uwzględnieniem odpowiedniego ryzyka inwestycyjnego.

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu.

  • Subfundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Konserwatywny wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol FIO.
  • Do 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego spełniające warunki określone w statucie subfunduszu.
  • Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty.
  • Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania.

Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej jednostkach uczestnictwa.Subfundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz bazowy nie lokuje aktywów w akcje bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym, może lokować aktywa w obligacje zamienne na akcje.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu zamknięty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużny uniwersalny
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2022.04.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,00%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW oraz NYSE
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron