Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ESALIENS Konserwatywny Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 100,87
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 100,75/101,09
Stopa zwrotu od początku działalności +0,72%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.09
Rekomendowany okres inwestycji 6 miesiący

Profil Inwestora

Produkt odpowiedni dla klientów:

 • detalicznych, profesjonalnych oraz kwalifikowanych kontrahentów,
 • którzy nie posiadają wiedzy i doświadczenia albo posiadają wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze,
 • których celem inwestycyjnym jest:
  • ochrona wartości nominalnej inwestycji w zalecanym okresie trwania inwestycji lub
  • wzrost wartości inwestycji lub maksymalizacja zysków lub
  • emerytura lub systematyczne oszczędzanie lub
  • dywersyfikacja inwestycji,
 • którzy akceptują straty do 5% zainwestowanego kapitału,
 • którzy akceptują wskaźnik ryzyka większy lub równy 2 w 7-stopniowej skali SRRI,
 • dla których horyzont inwestycyjny wynosi przynajmniej 6 miesiący.

Produkt przeznaczony do sprzedaży w dowolny (dopuszczalny prawem) sposób, w każdym kanale dystrybucji.

Grupa negatywna: klient oczekujący gwarancji kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Konserwatywny wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol FIO. Do 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego spełniające warunki określone w statucie subfunduszu. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej jednostkach uczestnictwa. Subfundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz bazowy nie lokuje aktywów w akcje bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym, może lokować aktywa w obligacje zamienne na akcje.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu zamknięty
Kategoria dłużne
Podkategoria
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2022.04.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
8,00%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny Każdy dzień roboczy GPW oraz NYSE
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron