Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MILLENNIUM Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 193,26
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 187,85/195,56
Stopa zwrotu od początku działalności +89,11%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -9,82%
Wartość aktywów 239 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym.

Polityka inwestycyjna

Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są spółki notowane na GPW w Warszawie, z czego dominującą składową portfela stanowią spółki z indeksu WIG20. Udział w aktywach Subfunduszu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 jest nie niższy niż 25%, przy czym zazwyczaj wynosi on około 50%.
W ramach dywersyfikacji portfela Subfundusz może dokonywać alokacji niewielkiej części portfela w spółki zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem spółek będących liderami danej branży.
Łączne zaangażowanie Subfunduszu w akcje zawiera się w przedziale 65-100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.01.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,82 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,17%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Millennium FIO Parasolowy.

Do Parasola Millennium FIO należą:
Millennium Akcji
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
Millennium Depozytowy
Millennium Dynamicznych Spółek
Millennium Stabilnego Wzrostu
 

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron