Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOBLE FUND Konserwatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 151,32
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 149,86/150,74
Stopa zwrotu od początku działalności +50,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,49%
Wartość aktywów 148 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 rok

Profil Inwestora

Ofeta przeznaczona jest dla inwestorów:
• oczekujących bezpiecznej, długoterminowej lokaty,
• ceniących stabilność zainwestowanych środków,
• spodziewających się stałego wzrostu wartości Jednostek Uczestnictwa,
• poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe, w tym krótkoterminowe i zmiennokuponowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość inwestycji we wskazane składniki lokat nie może być niższa niż 70% aktywów subfunduszu.

Subfundusz dokonuje doboru lokat w oparciu o poziom, kształt i przewidywaną zmianę krzywej rentowności oraz ocenę wiarygodności kredytowej emitenta dłużnych papierów wartościowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.12.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.02.01
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,06%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Do dnia 29 kwietnia 2014 r. NOBLE FUND Skarbowy.

Fundusz dostępny w ramach Parasola Noble FIO.

Do Parasola Noble FIO należą:
NobleFund Akcji
NobleFund Akcji Małych i Średnich Spółek
NobleFund Global Return
NobleFund Mieszany
NobleFund Konserwatywny 
NobleFund Stabilnego Wzrostu Plus
NobleFund Timingowy
 

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron