Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOBLE FUND Emerytalny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 138,29
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 133,28/137,41
Stopa zwrotu od początku działalności +37,36%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -7,41%
Wartość aktywów 35 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata

Profil Inwestora

Oferta przeznaczona jest dla inwestorów:

  • oczekujących znaczącego wzrostu zainwestowanego kapitału w dłuższym okresie,
  • akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne przejawiające się w wahaniu wartości Jednostki Uczestnictwa,
  • spodziewających się dochodów konkurencyjnych wobec lokat bankowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, a także (do 30% aktywów funduszu) w akcje polskich i zagranicznych spółek.

Subfundusz dokonuje doboru lokat w oparciu o ocenę bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych i akcji. Lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe bierze pod uwagę poziom, kształt i przewidywaną zmianę krzywej rentowności oraz ocenę wiarygodności kredytowej emitenta. Inwestując w akcje kieruje się głównie analizą fundamentalną.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.12.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.04.22
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,06%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron