Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NOBLE FUND Akcji Polskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 137,39
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 129,93/138,11
Stopa zwrotu od początku działalności +37,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +38,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +18,36%
Wartość aktywów 36 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta przeznaczona jest dla inwestorów:
• oczekujących dochodu znacznie przewyższającego zysk z lokat bankowych,
• spodziewających się dochodu, jaki osiąga się poprzez inwestycje w akcje,
• oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji,
• akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z okresowymi zmianami wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikającymi z sytuacji na giełdach.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oferowane przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące w Polsce działalność operacyjną.

Subfundusz dokonuje doboru akcji w oparciu o analizę fundamentalną. W procesie inwestycyjnym szczególne znaczenie ma poszukiwanie spółek innowacyjnych i posiadających przewagi konkurencyjne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.12.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.04.22
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,61%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron