Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.07.2018 r.
Zarządzający

Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,09%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +16,03%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron