Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOBLE FUND Akcji Amerykańskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 103,91
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 95,46/102,06
Stopa zwrotu od początku działalności +2,07%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -18,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -18,77%
Wartość aktywów 23 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Oferta przeznaczona jest dla inwestorów:
• inwestujących w średnim i długim terminie,
• akceptujących co najmniej średni poziom ryzyka,
• poszukujących instrumentu chroniącego aktywa w trakcie bessy, ale wykorzystującego pozytywne trendyrynkowe w okresach hossy.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na giełdach w USA, oferowane przez podmioty mające siedzibę w USA lub prowadzące tam działalność operacyjną.

 W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne.

Subfundusz dokonuje doboru akcji w oparciu o analizę fundamentalną. W procesie inwestycyjnym szczególne znaczenie ma poszukiwanie spółek innowacyjnych i posiadających przewagi konkurencyjne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.03.12
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.04.22
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,12%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron