Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NOBLE FUND Akcji Amerykańskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 126,83
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 121,63/124,79
Stopa zwrotu od początku działalności +24,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +27,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -3,56%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Oferta przeznaczona jest dla inwestorów:
• inwestujących w średnim i długim terminie,
• akceptujących co najmniej średni poziom ryzyka,
• poszukujących instrumentu chroniącego aktywa w trakcie bessy, ale wykorzystującego pozytywne trendyrynkowe w okresach hossy.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na giełdach w USA, oferowane przez podmioty mające siedzibę w USA lub prowadzące tam działalność operacyjną.

W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne.

Subfundusz dokonuje doboru akcji w oparciu o analizę fundamentalną. W procesie inwestycyjnym szczególne znaczenie ma analiza sektorowa oraz analiza specyficznych czynników ryzyka.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.03.12
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.04.22
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,59%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron