Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

OPEN Akcji - w likwidacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 2 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Polecany inwestorom planującym długoterminową inwestycję, świadomym obowiązujących zasad na rynku papierów wartościowych, oczekującym ponadprzeciętnej stopy zwrotu i mającym świadomość wysokiego ryzyka inwestycyjnego związanego z taką inwestycją.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje aktywa głównie w akcje (nie mniej niż 70 %, do 100 % łącznie), a także w obligacje, bony skarbowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty. W przypadku obligacji subfundusz inwestuje aktywa w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.
  • Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.
  • Podstawowym kryterium doboru lokat do subfunduszu jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności rynków i ryzyka ograniczonej płynności.
  • Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery udziałowe są dokonywane na podstawie analizy biorącej pod uwagę zarówno czynniki fundamentalne, gdzie podstawowymi kryteriami są określenie perspektywicznych rodzajów działalności i branż, efektywność przedsiębiorstwa, spodziewana dynamika wyników finansowych, wycena akcji, ocena czynników jakościowych związanych z zarządem i produktem, jak i pozostałe czynniki, wśród których należy wymienić płynność akcji, zmiany w akcjonariacie oraz inne czynniki rynkowe, mogące wpłynąć na cenę papieru wartościowego w przyszłości. Subfundusz przy doborze spółek nie kieruje się ich udziałem w indeksach rynkowych oraz rozmiarem spółki.
  • Subfundusz nie jest szczególnie ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Zgodnie ze statutem, aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w akcje.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,25 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,51%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny dzienna
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Open FIO.

Do Parasola Open FIO należą:

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron