Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

OPEN Stabilnego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 96,12
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 94,88/96,07
Stopa zwrotu od początku działalności -4,46%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -16,31%
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Przeznaczony dla inwestorów, którzy zakładają dłuższy okres inwestycji, akceptujących podwyższony poziom ryzyka, wynikający z faktu inwestowania aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe, a jednocześnie oczekujących stopy zwrotu przewyższającej, tradycyjne formy oszczędzania.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje maksymalnie do 50% wartości aktywów subfunduszu w akcje spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu; to jest spółek, które w ocenie Funduszu charakteryzują się dobrą sytuacją finansową, i co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzi działalność czy skład akcjonariatu. Pozostałą część aktywów stanowić będą dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, o terminie wykupu dłuższym niż jeden rok oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty oraz inne kategorie lokat, zgodnie z limitami określonymi przepisami prawa i Statutu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,25 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,24%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny dzienna
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron