Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Zrównoważony fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 137,50
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 130,34/136,15
Stopa zwrotu od początku działalności +170,82%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -7,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,21%
Wartość aktywów 785 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 4 lata

Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy akceptują długoterminowe inwestowanie (dłuższe niż 4 lata)  i jednocześnie mają świadomość, że zainwestowane środki nie powinny być wypłacone przed upływem wymienionego terminu oraz akceptują okresowe znaczne wahania wartości jednostki uczestnictwa. Część dłużna funduszu ogranicza spadek wartości aktywów funduszu w gorszych okresach koniunktury, co powoduje, że fundusz charakteryzuje się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym niż fundusze akcyjne.

Polityka inwestycyjna

Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.07.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,02%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron