Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Obligacji Długoterminowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 227,45
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 226,14/227,16
Stopa zwrotu od początku działalności +22,64%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +14,07%
Wartość aktywów 3 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 2,5 roku

Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany  Klientom, którzy pragną zyskać więcej, niż oferuje roczna lokata bankowa, ale jednocześnie akceptują ryzyko okresowych wahań wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

PKO Obligacji Długoterminowych inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności polskie obligacje oraz bony skarbowe. Ponadto subfundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Zakup obligacji korporacyjnych poprzedzony jest wielostopniową i szczegółowa analizą przedsiębiorstwa oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego w jakim dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Celem zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym i/lub ryzykiem stopy procentowej, zarządzający ma możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych.

Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych różni się od dwóch pozostałych funduszy obligacyjnych tym, że z założenia operuje większym ryzykiem stopy procentowej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,31%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron