Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Obligacji Długoterminowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 -0,06% -0,55% +0,56% -0,05%
2014 -0,76% +1,09% +0,70% +0,89% +0,68% +0,74% +0,39% +0,81% +0,63% +0,93% +0,31% -0,30% +6,26%
2015 +1,63% -0,57% -0,30% -0,89% -0,83% -0,88% +1,46% +0,33% +0,22% +0,97% +0,29% -0,16% +1,24%
2016 +0,18% +0,51% +0,59% -0,17% -0,02% +0,33% +0,21% +0,81% -0,51% -0,43% -1,37% +0,30% +0,40%
2017 -0,13% +0,24% +1,28% +0,42% +1,02% +0,06% +0,18% +0,37% -0,11% -0,04% +0,66% +0,47% +4,50%
2018 -0,28% +0,93% +0,72% +0,11% -0,24% +0,12% +0,10% +0,05% +0,04% +0,30% +0,30% +0,45% +2,62%
2019 +0,25% -0,26% +0,27% -0,04% +0,40% +0,38% +0,60% +0,55% -0,32% +0,53% -0,21% -0,23% +1,93%
2020 +0,17% +0,91% -0,71% +0,72% +1,25% -0,11% +0,56% -0,07% +0,29% +0,47% +0,27% +0,12% +3,93%
2021 +0,21% -0,57% -0,27% -0,23% -0,78% +0,12% -0,01% -1,52%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,91%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,20%
Miesięczna zmienność +0,55%
VAR99 -1,49%
Maksymalna miesięczna strata -1,37%
Maksymalny miesięczny zysk +1,63%
Beta (do WIG20) -0,00
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -3,41%
Procent mies. ze stratą +35,11%
Wskaźnik Sharpe'a +1,28
Wskaźnik CALMAR +0,72
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +20,78%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +10,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,44%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,81%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,03%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron