Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 230,95
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 232,80/239,92
Stopa zwrotu od początku działalności +137,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,94%
Wartość aktywów 174 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Polityka inwestycyjna

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są w szczególności instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej. Głównie są to akcje małych i średnich spółek oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek. Przez małe i średnie spółki rozumie się spółki, wchodzące w skład polskich i globalnych indeksów odzwierciedlających zmianę cen akcji małych i średnich spółek.

Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto, przy czym całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe, instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek nie może być niższa niż 30% Wartości Aktywów Netto.
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.05.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,06%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron