Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 301,28
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 289,45/301,24
Stopa zwrotu od początku działalności +199,11%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +40,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +15,92%
Wartość aktywów 206 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.04
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:
  • chcą inwestować w szczególności w akcje małych i średnich spółek z Polski i z całego świata,
  • oczekują wyższej stopy zwrotu niż w przypadku inwestycji w obligacje,
  • planują inwestować długoterminowo (min. 5 lat),
  • akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną Subfunduszu,
  • liczą się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są w szczególności instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej. Głównie są to akcje małych i średnich spółek oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek. Przez małe i średnie spółki rozumie się spółki, wchodzące w skład polskich i globalnych indeksów odzwierciedlających zmianę cen akcji małych i średnich spółek.

Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto, przy czym całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe, instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek nie może być niższa niż 30% Wartości Aktywów Netto.
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.05.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,12%
Opłata za wynik
0,00% inwestycji. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego, którym jest 45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index USD + 10% WIBID ON w okresie rozliczeniowym.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron