Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Papierów Dłużnych Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 178,75
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 177,87/178,50
Stopa zwrotu od początku działalności +78,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,90%
Wartość aktywów 3 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 1,5 roku

Profil Inwestora

Dedykowany Klientom, którzy pragną zyskać więcej, niż oferuje roczna lokata bankowa,  ale jednocześnie akceptują ryzyko okresowych wahań wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

PKO Papierów Dłużnych Plus inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe a także w papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ). Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.05.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,31%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron