Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Medycyny i Demografii Globalny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2016 -0,29% +0,47% +0,68% +0,86%
2017 +1,48% +3,02% +1,44% +1,34% +1,90% +0,94% +0,39% +0,82% -0,74% +0,71% +1,32% -0,32% +12,95%
2018 +2,02% -3,25% -1,65% +1,72% +2,70% +0,07% +3,69% +2,05% +1,28% -7,00% +1,14% -9,04% -6,95%
2019 +6,62% +2,07% +3,00% +0,92% -4,00% +3,43% +1,30% +0,78% -1,22% +2,28% +1,92% +1,29% +19,61%
2020 -0,50% -5,37% -11,29% +10,11% +4,47% +0,73% +1,37% +2,32% -3,94% -4,46% +10,73% +3,80% +5,89%
2021 +2,55% -0,86% +3,99% +2,06% +1,81% +0,72% +0,71% +1,07% -4,99% +3,99% -2,46% +6,88% +15,99%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +12,78%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,71%
Miesięczna zmienność +3,69%
VAR99 -9,30%
Maksymalna miesięczna strata -11,29%
Maksymalny miesięczny zysk +10,73%
Beta (do WIG20) +0,43
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -16,48%
Procent mies. ze stratą +26,98%
Wskaźnik Sharpe'a +0,69
Wskaźnik CALMAR +0,53
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +55,73%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +15,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +46,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +54,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,80%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,69%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,10%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron