Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Obligacji Globalny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 103,54
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 103,01/103,62
Stopa zwrotu od początku działalności +3,49%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 220 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

  • chcą mieć możliwość inwestowania na globalnych rynkach instrumentów dłużnych
  • preferują niższe ryzyko płynności w porównaniu do funduszy inwestujących bezpośrednio w obligacje korporacyjne denominowane w PLN
  • liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym)

Polityka inwestycyjna

Fundusz funduszy, dokonujący aktywnej selekcji najlepszych dostępnych na rynku światowym funduszy inwestujących w obligacje skarbowe i korporacyjne, a także w obligacje wysokodochodowe. Globalne fundusze inwestujące w ww. obligacje umożliwiają inwestorom dostęp do szerokiego spektrum instrumentów dłużnych zarówno z punktu widzenia dywersyfikacji geograficznej, jak również ekspozycji na szeroki wachlarz obligacji rządowych, jak i emitentów długu korporacyjnego.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2019.10.23
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,19%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron