Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PKO Akcji Dywidendowych Globalny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 112,96
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 108,26/115,50
Stopa zwrotu od początku działalności +10,87%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -14,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,84%
Wartość aktywów 50 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Dedykowany dla klientów, którzy chcą czerpać zyski zarówno ze wzrostu wartości akcji globalnych spółek dywidendowych, jak i płaconej przez nie dywidendy,szukają rozwiązania uzupełniającego ich dotychczasowe inwestycje oraz zakładają odpowiednio długi horyzont inwestycyjny i są świadomi wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem w subfundusz akcji.

Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. państwach. Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej instrumenty finansowe. Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Fundusz przy wyborze instytucji wspólnego inwestowania kieruje się celem inwestycyjnym Subfunduszu, odchyleniem wyników instytucji od stopy referencyjnej, kosztami, płynnością, ryzykiem walutowym oraz wiarygodnością spółki zarządzającej. Podstawowymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu jest analiza spółek pod względem wielkości i regularności wypłacanej dywidendy.
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.05.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,52%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron