Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Rynku Europejskiego - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.04.2020 r.
Zarządzający

Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Rafał Walczak
Radosław Pela
Sławomir Sklinda
Artur Trela
Łukasz Witkowski
Karol Chrystowski

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,16%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +16,73%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron