Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Rynku Złota - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2015.09.24 Połączenie subfunduszy PKO TFI - Etap I

Połączenie subfunduszy PKO TFI - Etap I

Z dniem 25 września 2015 roku nastąpi połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy („PKO ŚFW")  z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy(„PKO Parasolowy"):

„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE"
z PKO Parasolowy
„SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE"
z PKO ŚFW
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Akcji Rynku Złota PKO Złota

PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi danego subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 24 września 2015 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 24 września 2015 r.

Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Subfundusze przejmujące wydzielone w ramach PKO Parasolowy zostały utworzone jedynie w celu dokonania przejęcia subfunduszy z PKO ŚFW i zgromadzenia wszystkich subfunduszy PKO pod jednym funduszem typu parasolowego tj. w ramach PKO Parasolowy - fio. Nowoutworzone subfundusze przejmujące stanowią kopie subfunduszy przejmowanych, w tym posiadają tożsame do przejmowanych profile oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.  Połączenie subfunduszy jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI, mającej na celu uczynienie oferty bardziej przejrzystą i korzystną podatkowo. 

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron