Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Rynku Złota - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2015.09.24 Połączenie subfunduszy PKO TFI - Etap I

Połączenie subfunduszy PKO TFI - Etap I

Z dniem 25 września 2015 roku nastąpi połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy („PKO ŚFW")  z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy(„PKO Parasolowy"):

„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE"
z PKO Parasolowy
„SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE"
z PKO ŚFW
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Akcji Rynku Złota PKO Złota

PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi danego subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 24 września 2015 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 24 września 2015 r.

Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Subfundusze przejmujące wydzielone w ramach PKO Parasolowy zostały utworzone jedynie w celu dokonania przejęcia subfunduszy z PKO ŚFW i zgromadzenia wszystkich subfunduszy PKO pod jednym funduszem typu parasolowego tj. w ramach PKO Parasolowy - fio. Nowoutworzone subfundusze przejmujące stanowią kopie subfunduszy przejmowanych, w tym posiadają tożsame do przejmowanych profile oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.  Połączenie subfunduszy jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI, mającej na celu uczynienie oferty bardziej przejrzystą i korzystną podatkowo. 

Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron