Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Papierów Dłużnych USD - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2015.09.29 Połączenie subfunduszy PKO TFI - Etap II

Połączenie subfunduszy PKO TFI - Etap II

2 października 2015 roku dojdzie do połączenia dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy FIO. Zlikwidowane zostaną PKO Akcji Rynku Japońskiego (Światowy Fundusz Walutowy FIO) oraz PKO Papierów Dłużnych USD (Światowy Fundusz Walutowy FIO). Ich aktywa zostaną przeniesione odpowiednio do subfunduszy PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) i PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO).

Subfundusze przejmujące i przejmowane, które mają zostać połączone:

„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE"
  z PKO Parasolowy - fio
„SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE"
  z PKO   ŚFW
PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Papierów Dłużnych USD PKO Papierów Dłużnych USD

Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 29 września br. W dniu 2 października PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi danego subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

PKO TFI zwraca uwagę, że subfundusze przejmujące wydzielone w ramach PKO Parasolowy FIO zostały utworzone jedynie w celu dokonania przejęcia subfunduszy z PKO Światowy Fundusz Walutowy i zgromadzenia wszystkich subfunduszy PKO TFI pod jednym funduszem typu parasolowego. Nowoutworzone subfundusze przejmujące stanowią praktycznie wierną kopię subfunduszy przejmowanych, w tym posiadają tożsame do przejmowanych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika. Połączenie subfunduszy jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI, mającej na celu uczynienie oferty bardziej przejrzystą i korzystną podatkowo.

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron