Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU Akcji Krakowiak fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 80,72
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 83,25/87,22
Stopa zwrotu od początku działalności +70,96%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +14,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +38,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -10,62%
Wartość aktywów 893 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.10
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • chcą inwestować w akcje spółek o dobrych perspektywach, a jednocześnie wolą powierzyć zarządzanie swoimi pieniędzmi specjalistom, którzy doskonale znają rynek kapitałowy;
  • zdają sobie sprawę z wahań kursów giełdowych i akceptują nawet znaczne, okresowe zmiany wartości jednostki uczestnictwa funduszu. Z lokowaniem pieniędzy w fundusze akcji wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje oraz prawa do akcji spółek które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfundusz może inwestować do 50% wartości aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

Subfundusz dopuszcza także inwestycje realizowane rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.

Dobór lokat Subfunduszu dokonywany jest na podstawie analizy fundamentalnej z uwzględnieniem możliwości uzyskania jak najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są, między innymi, w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji.

Wszystkie przychody i zyski Subfunduszu są reinwestowane.

W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.10.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,51%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron