Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Akcji Krakowiak fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 66,47
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 64,13/66,88
Stopa zwrotu od początku działalności +30,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -16,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -20,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -40,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -36,00%
Wartość aktywów 714 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • chcą inwestować w akcje spółek o dobrych perspektywach, a jednocześnie wolą powierzyć zarządzanie swoimi pieniędzmi specjalistom, którzy doskonale znają rynek kapitałowy;
  • zdają sobie sprawę z wahań kursów giełdowych i akceptują nawet znaczne, okresowe zmiany wartości jednostki uczestnictwa funduszu. Z lokowaniem pieniędzy w fundusze akcji wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje oraz prawa do akcji spółek które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfundusz może inwestować do 50% wartości aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

Subfundusz dopuszcza także inwestycje realizowane rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.

Dobór lokat Subfunduszu dokonywany jest na podstawie analizy fundamentalnej z uwzględnieniem możliwości uzyskania jak najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są, między innymi, w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji.

Wszystkie przychody i zyski Subfunduszu są reinwestowane.

W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.10.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,01%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron