Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Papierów Dłużnych Polonez fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 185,87
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 184,58/186,45
Stopa zwrotu od początku działalności +271,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +18,95%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji min. 1.5 roku

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • poszukują alternatywnego - w stosunku do lokat bankowych - instrumentu finansowego, mogącego zapewnić im ochronę oszczędności przed inflacją, przy jednoczesnym zachowaniu dużej płynności (uczestnik funduszu może w dogodnej dla siebie chwili wycofać zainwestowane pieniądze w całości lub w części, bez opłat i utraty należnych do tej chwili zysków);
  • wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się inwestowaniem w fundusze akcyjne;
  • zainteresowani są inwestycjami w obligacje i bony skarbowe.

Polityka inwestycyjna

Podstawowym celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Aktywa Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, oraz w inne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Subfundusz inwestuje w walucie polskiej, co oznacza, że udział lokat wyrażonych w złotych powinien wynosić co najmniej 66% wartości jego aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.10.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,50%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron