Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU FIO Ochrony Majątku

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 67,01
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 66,71/66,91
Stopa zwrotu od początku działalności +33,69%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,92%
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 miesiące

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów indywidualnych zainteresowanych ochroną realnej wartości zainwestowanych środków, a także dla Inwestorów instytucjonalnych w zakresie zarządzania płynnością. Inwestycja w Funduszu wiąże się z relatywnie niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat, przede wszystkim, w dłużne papiery wartościowe.

Decyzje o doborze obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych są podejmowane przez Fundusz z uwzględnieniem następujących czynników: uzyskanie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów Funduszu, ograniczenie ryzyka, analiza bieżącej i prognozowanej rentowności, analiza zmienności cen papierów wartościowych, ocena ryzyka utraty płynności papierów wartościowych oraz niewypłacalności emitentów, ocena ryzyka walutowego.

W przypadku instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, Fundusz nabywa wyłącznie papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego posiadające w chwili nabycia rating inwestycyjny lub emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Przez rating inwestycyjny należy rozumieć krótkoterminowy rating wydany przez co najmniej jedną agencję ratingową (S&P, Fitch, Moody’s) na poziomie co najmniej BB.

Fundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych.

Fundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Funduszy rynku pieniężnego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.03.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2021.06.30
Początkowa wartość jednostki 50,03 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,55%
Opłata za wynik
0,00% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Funduszu.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron