Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU FIO Ochrony Majątku

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 62,12
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 62,13/62,18
Stopa zwrotu od początku działalności +24,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +3,05%
Wartość aktywów 24 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 miesiące

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów:

  • indywidualnych oczekujących ochrony realnej wartości zainwestowanych środków;
  • instytucjonalnych zainteresowanych w zakresie zarządzania płynnością.

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa wyłącznie w kwalifikowalne: Instrumenty Rynku Pieniężnego (do 100% wartości Aktywów Funduszu), papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami (do 15% warto- ści Aktywów Funduszu), jednostki uczestnictwa lub udziały innych funduszy rynku pieniężnego (do 17,5% wartości Aktywów Funduszu), pochodne instrumenty finansowe, umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, depozyty w Instytucjach Kredytowych.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.03.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,03 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,20%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron