Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU FIO Ochrony Majątku

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 57,50
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 57,95/58,46
Stopa zwrotu od początku działalności +15,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -5,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -4,65%
Wartość aktywów 9 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 miesiące

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów:

  • indywidualnych oczekujących ochrony realnej wartości zainwestowanych środków;
  • instytucjonalnych zainteresowanych w zakresie zarządzania płynnością.

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i przez inne kraje Unii Europejskiej i OECD (co najmniej 65% wartości aktywów netto) oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa (do 35% wartości aktywów netto).

W przypadku instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsię-biorstwa, Fundusz nabywa wyłącznie papiery wartościowe lub in-strumenty rynku pieniężnego posiadające w chwili nabycia rating inwestycyjny lub emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Przez rating inwestycyjny należy rozu-mieć krótkoterminowy rating wydany przez co najmniej jedną agencję ratingową (S&P, Fitch, Moody’s) na poziomie co najmniej BB.

Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.

Fundusz może dokonywać lokat denominowanych w walutach obcych do 50% wartości aktywów netto.

Fundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Roz-porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest stawka WIBID 1M. Wzorzec stosowany jest wyłącznie w celach porównawczych.

Podstawowymi kryteriami doboru lokat są: rentowność instrumentów finansowych, ocena ryzyka (w tym ryzyka walutowego) oraz płynność papierów wartościowych.

Wszystkie przychody i zyski Funduszu są reinwestowane.

W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procento-wej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwesty-cyjnym Funduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.03.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2021.06.30
Początkowa wartość jednostki 50,03 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,71%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron