Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 +6,05% +9,38% -1,79% +13,93%
2007 +10,45% +1,02% +9,40% +7,60% +11,02% +5,45% -7,19% -7,89% -2,80% +0,63% -11,46% -0,60% +13,15%
2008 -15,42% +2,88% -1,51% -5,05% -5,09% -9,07% -4,33% -4,15% -5,44% -21,96% -3,72% +0,10% -54,20%
2009 -12,59% -10,07% +8,39% +15,41% +2,20% +4,18% +11,64% +8,69% -1,01% -1,24% +0,22% -0,05% +24,40%
2010 +2,58% +1,41% +10,38% +0,52% -3,72% -3,97% +4,61% -0,22% +3,39% +2,83% -1,75% +2,03% +18,74%
2011 +1,99% +0,81% +0,98% +0,73% -0,15% -4,63% -6,46% -8,14% -6,83% +3,28% -4,06% -3,63% -23,87%
2012 +9,84% +5,92% +2,66% -2,22% -7,19% +3,22% -3,44% +0,70% +4,32% +2,36% +2,23% +3,42% +22,81%
2013 +4,63% -0,54% -0,59% -2,46% +10,22% -1,70% +5,54% +5,22% +6,66% +7,04% +1,01% -4,66% +33,50%
2014 +0,70% +2,86% -5,60% -4,19% -1,33% -1,33% -6,16% +0,92% +5,65% -3,32% -2,93% -5,89% -19,40%
2015 +3,48% +4,23% +3,40% +2,72% +0,70% -4,76% +4,71% -2,97% -2,26% +3,99% -3,33% -2,12% +7,33%
2016 -6,83% +4,40% +7,74% +1,30% -2,30% -3,70% +5,18% +5,37% +1,90% +0,64% -0,54% +2,24% +15,43%
2017 +6,82% +3,44% +0,67% -2,46% -0,90% +0,51% -2,25% -1,84% -0,14% -4,76% -1,58% +1,42% -1,56%
2018 +3,79% -5,49% -5,46% -1,23% -3,79% -3,39% +1,21% -2,15% -6,33% -6,76% -1,24% -3,44% -29,79%
2019 +3,14% +0,18% +1,67% -0,71% -3,70% +3,42% -1,84% -4,93% +0,55% -0,41% +1,84% +2,02% +0,85%
2020 +2,82% -9,90% -16,37% +15,79% +3,62% +3,57% +5,64% +3,84% -2,65% -7,31% +12,40% +5,74% +13,26%
2021 +4,12% +1,68% +2,62% +4,65% +6,41% -0,04% +3,68% +1,34% -1,58% +4,95% -6,17% -0,21% +22,89%
2022 -4,17% -9,45% +3,45% -7,49% -1,87% -4,16% +1,41% -3,11% -5,70% +5,24% +6,99% -18,53%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,10%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,08%
Miesięczna zmienność +5,52%
VAR99 -12,77%
Maksymalna miesięczna strata -21,96%
Maksymalny miesięczny zysk +15,79%
Beta (do WIG20) +0,70
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -73,50%
Procent mies. ze stratą +48,45%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,01
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -14,09%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -18,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -18,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -18,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +8,97%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,98%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -4,03%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +0,86%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron