Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 53 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do osób zainteresowanych inwestowaniem na rynkach kapitałowych w krajach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego, oczekujących wzrostu zainwestowanych środków w długim terminie, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. Inwestycja w Subfundusz wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego wynika z inwestowania do 100% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Funduszy zagranicznych oraz innych zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, których przedmiotem lokat są akcje, lub w instrumenty udziałowe. Za pośrednictwem lokat w Fundusze zagraniczne oraz inne zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania lub instrumenty udziałowe, Subfundusz będzie dążył do uzyskania wysokiej ekspozycji na rynki akcji krajów rozwiniętych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w tytuły uczestnictwa Funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej, zakładające w swojej polityce inwestycyjnej lokowanie co najmniej 50% aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty mające siedzibę lub skupiające swoją działalność w krajach uznawanych za gospodarczo rozwinięte. Subfundusz może inwestować również w tytuły uczestnictwa Funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, które odzwierciedlają indeksy akcji krajów rozwiniętych.

Za kraje gospodarczo rozwinięte uważa się kraje ujęte w indeksie MSCI World Net Total Return Indeks, obliczanym i publikowanym przez Morgan Stanley Capital International lub sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o wysokim dochodzie narodowym brutto na mieszkańca.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji indeksowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2020.06.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,57%
Opłata za wynik
0,00% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron