Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU SEJF+ fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 66,70
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 66,36/66,57
Stopa zwrotu od początku działalności +32,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,60%
Wartość aktywów 194 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • mają umiarkowaną skłonność do ryzyka;
  • cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie zainteresowani są zyskami z rynku akcji w średnim terminie.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż wartość jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny poprzedniego roku kalendarzowego. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe). W celu zwiekszenia potencjału stopy zwrotu, Subfundusz dokonuje lokat w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz warranty subskrypcyjne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.07.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,05 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,65%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron