Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU SEJF+ fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 78,39
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 77,92/78,26
Stopa zwrotu od początku działalności +56,33%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +20,42%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo. Inwestycja w Subfunduszu wiąże się z niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dąży do tego, aby wartość Jednostki Uczestnictwa na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż wartość Jednostki Uczestnictwa na ostatni dzień wyceny poprzedniego roku kalendarzowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 100% w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe). Udział lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa stanowi nie więcej niż 30% wartości aktywów Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w akcje, z zastrzeżeniem, że aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, że przejściowo wśród lokat Subfunduszu znajdą się akcje.

Subfundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.07.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 50,05 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,08%
Opłata za wynik
0,05% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron