Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 63,06
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 62,70/63,21
Stopa zwrotu od początku działalności +26,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +13,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +22,67%
Wartość aktywów 167 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do Inwestorów zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie przede wszystkim w korporacyjne instrumenty dłużne, akceptujących umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe niż w przypadku Funduszy obligacji skarbowych. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 75% wartości aktywów netto Subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne oraz kwity depozytowe, emitowane przez przedsiębiorstwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP oraz rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe i papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu oraz Jednostki Uczestnictwa i Certyfikaty inwestycyjne Funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa Funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoim Statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na instrumenty dłużne lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, mogą stanowić do 50% wartości aktywów Subfunduszu.

Subfundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.04.22
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,75%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,48%
Opłata za wynik
0,05% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron