Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 52,86
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 52,33/52,81
Stopa zwrotu od początku działalności +5,38%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz został utworzony z myślą o osobach, które:

  • są zainteresowane dywersyfikacją oszczędności poprzez lokowanie ich przede wszystkim w korporacyjne instrumenty dłużne
  • są w stanie zaakceptować umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe niż w przypadku obligacji skarbowych
  • wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze/subfundusze akcyjne

Subfundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i z siedzibą za granicą. Lokaty te stanowią co najmniej 50% wartości aktywów netto subfunduszu.
Co najmniej 75% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne zarówno emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski jak też rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.04.22
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,56%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron