Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Dłużny Aktywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 58,17
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 57,52/58,01
Stopa zwrotu od początku działalności +15,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +6,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 95 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz został utworzony z myślą o osobach, które:

  • są zainteresowane inwestowaniem oszczędności na rynku dłużnych papierów wartościowych, m.in. w obligacje, bony skarbowe najbardziej wiarygodnych emitentów
  • chcą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze/subfundusze akcyjne
  • poszukują alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych
  • cenią sobie nieograniczony dostęp do zainwestowanych pieniędzy 

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są w:

  • minimum 50% w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.
  • maksimum 200% w powyższe lokaty oraz umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których bazę stanowią te lokaty
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.10.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,09%
Opłata za wynik
uzależnione od wyników zarządzania, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu nad benchmark zgodnie z zasadą "high water mark"
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron