Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Dłużny Aktywny - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2017.03.07 Kolejne fundusze PZU TFI dostępne w Bossafund

Kolejne fundusze PZU TFI dostępne w Bossafund

Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 marca 2017 r. oferta funduszy dostępnych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. została poszerzona o trzy kolejne subfundusze PZU TFI.

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych: subfundusz inwestuje w obligacje polskich i zagranicznych firm, dopuszcza też możliwość nabywania obligacji skarbowych oraz instrumentów rynku pieniężnego.

PZU Telekomunikacja Media Technologia: subfunduszinwestuje w akcje spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią oraz w dłużne papiery wartościowe.

PZU Dłużny Aktywny: subfunduszinwestuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Jednostki powyższych subfunduszy można nabywać drogą internetową lub osobiście we wszystkich Oddziałach Domu Maklerskiego i Banku BOŚ S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą bossafund.pl

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron