Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Ochrony Kapitału fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 156,32
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 156,01/156,16
Stopa zwrotu od początku działalności +55,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,80%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.05
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Odpowiedni dla Inwestorów, którzy są ostrożni w zakresie podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, a którzy chcieliby osiągać w średnim i długim horyzoncie stopy zwrotu wyższe niż w przypadku lokat bankowych, bonów skarbowych czy klasycznych funduszy gotówkowych, obawiają się krótkoterminowej korekty na rynku akcji i którzy chcieliby przeczekać oczekiwane wahania cen akcji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie inwestował głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Subfundusz może inwestować również w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty. Aktywa Subfunduszu mogą być również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne, jako środek do osiągnięcia dodatkowych przychodów. Średni udział Instrumentów Dłużnych, Depozytów i Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty będzie wynosił ponad 90% Aktywów Subfunduszu, z tym, że w okresie przejściowego zainwestowania części Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne średni udział tych lokat może być odpowiednio niższy. Ponadto udział tych lokat będzie utrzymywany na poziomie równoważącym ryzyko spadku wartości pozostałych lokat w skali roku kalendarzowego. Subfundusz będzie dążył, aby wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na koniec danego roku kalendarzowego była nie niższa niż na koniec roku poprzedniego. Towarzystwo, Fundusz, ani żaden inny podmiot nie gwarantuje osiągnięcia powyższego celu. Zabezpieczeniu przed spadkiem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu służą zasady polityki inwestycyjnej.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria absolutnego zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,07%
Opłata za wynik
pobrana za 2020 r.: 10% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat – zmiana wartości jednostki uczestnictwa równa 0% w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron