Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

QUERCUS Global Balanced fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 136,32
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 132,19/135,31
Stopa zwrotu od początku działalności +34,82%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -16,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -6,98%
Wartość aktywów 128 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.
Subfundusz nie posiada benchmarku.

Polityka inwestycyjna

Produkt o charakterze funduszu mieszanego. Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka.

Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zarządzający nie gwarantują osiągania dodatnich stóp zwrotu, jednak stosują ścisłą kontrolę ryzyka, która może pozwolić na ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków rynkowych.

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

Zarządzający subfunduszem preferują następujące klasy aktywów:

  • polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy,
  • surowce, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota,
  • polskie i zagraniczne obligacje skarbowe,
  • obligacje korporacyjne,
  • kontrakty futures na waluty.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnego zwrotu konserwatywny
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.12.28
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,24%
Opłata za wynik
za okres od 25.11.2019 r. do 31.12.2019 r.: 10% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny - 0% w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron